คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566_กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template ตัวชี้วัด

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. 66)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานการประชุม ITA รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแ~ปร่งใสในการดำเนินงานของกองกฎหมาย ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB (เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ OIT).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมฯ ITA (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานการประชุม คทง. ITA ครั้งที่ 2-2566 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ รายการข้อมูลการจัดการความรู้ และข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนตุลาคม 2565
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนธันวาคม 2565
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนมกราคม 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนมีนาคม 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนเมษายน 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนพฤษภาคม 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนมิถุนายน 2566

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
TP_KPI 3.36 (ด้านการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.36 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.36 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.36 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.36 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 3.41.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.41.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.41 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.41 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.41 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.41 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.42 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการตามกฎหมายและการกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.42.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.42.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.42 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.43 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.43.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.43.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.43 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย