คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM&KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้ทีไ่ด้จากการประชุม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดการความรู้ที่ได้จากการประชุม(Conference ครั้งที่1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอำนวยการ

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ลาป่วยอย่างไรให้ถูกระเบียบ - มานิตย์ พิรักษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการประหยัด- มานิตย์ พิรักษา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความหมายของคำว่าการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - จุทามาศ แสงส่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำคัญแค่ไหน อยากให้รู้ - จุทามาศ แสงส่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วินัยข้าราชการ - จิตติมา พรหมวิหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมใหญ่หรือเล็ก ก็ลดพลาสติกได้ - จิตติมา พรหมวิหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินทดรองราชการ คืออะไร - อรณิชา บรรพศรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัตรเครดิตราชการนั้นสำคัญไฉน - อรณิชา บรรพศรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เมื่อต้องขอใบเสร็จรับเงิน อย่าให้พลาด - ณสิกุล ดีอ่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา - ณสิกุล ดีอ่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สวัสดิการลูกจ้างประจำส่วนราชการที่เกษียรอายุราชการแล้ว - ศุภชัย เครือเมฆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รู้ไหมกินไข่อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ที่สุด - เทิดทูล เจริญสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
เรียนรู้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน - วาสนา ปะสังคานนท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการให้คำปรึกษาในการบังคับใช้กม.ว่าด้วยการสาธารณสุข2535 กรณีตลาดน้ำประชารัฐ - วิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เบื้องหลังเล็กๆในการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี - วาสนา ปะสังคานนท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - กรัณฑรัตน์ เมืองคำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน - กรัณฑรัตน์ เมืองคำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแตกไฟล์ZipและRAR - ไอลวิล ขันธสนธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนากฎหมาย

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ใครมีสิทธิเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง - พรรณวรท อุดมผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้ถอยคำ ใด-หนึ่ง กับ หนึ่ง-ใด ในการยกร่างกฎหมาย - พรรณวรท อุดมผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย - กรณิกา ดงแสง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการให้ความเห็นกม.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกม.อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ - กรณิกา ดงแสง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการหรืออนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม - สุจิตรา นามประดิษฐ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 540 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ - คมน์พิสิฐ พุฒิเผือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแก้ไขเหตุรำคาญจากฝุ่นละอองและเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - คมน์พิสิฐ พุฒิเผือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเขียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่เพิ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - วิทยา โสแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ไปประชุมข้างนอกเกี่ยวกับร่างกฎหมาย - วิทยา โสแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการตอบข้อหารือ - ฉายจิต ทองแหยม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ - ฉายจิต ทองแหยม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 566 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การนำกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา - สุภาวดี จัทมุด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการเสนอกฎหมายระดับอนุบัญญัติประเภทกฎกระทรวง - สุภาวดี จัทมุด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเขียนอ้างอิงและวิธีการสร้างอ้างอิงใน MS Word - ปนัดดา ทากองหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
การผลิตหน้ากากอนามัยเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ - สกุณา คุณวโรตม์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - สกุณา คุณวโรตม์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้มาตรการตามกม.ว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาเหตุรำคาญจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก - พลากร จินตนาวิวัฒน์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุมคณะอนุฯ - ชญาณี ศรีวรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขไปใช้สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น - ชญาณี ศรีวรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรมด้านกฎหมายทำได้ไม่ยาก - พรนภา แซ่ลี้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำสื่ออนิเมชั่นด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธาธารณสุขอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจ - พรนภา แซ่ลี้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการจัดการความเครียดเกี่ยวกับการทำงานออฟฟิศ - ขวัญใจ แว่นใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงสร้างของร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ - นิยดา วิไลกิจวัฒน์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เมื่อมีคำถามเดิมๆบ่อยๆจึงต้องมีคู่มือรวมข้อหารือ - นภัสวรรณ สนธินอก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางกาจัดทำหลักสูตรการอบรมตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม - นภัสวรรณ สนธินอก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการวิเคราะห์ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สุพจน์ อาลีอุสมาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำสำนวนอุทธรณ์ภายใน 90 วัน - ประภัสสร สว่างภพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มกฎหมายและวินัย

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - วิกรานต์ ยาสมาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาทางปกครอง - มณีรัตน์ โอวาทวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - มะลิลา ตันติยุทธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้วก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ - พรพรรณ วรตันติ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแจ้งคำสั่งทางปกครอง - ภัทรวิทย์ รัตนเสริมพงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งและรับการรับหนังสือลับ - พิศมัย วัดสา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย