คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารหน่วยงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายสุพจน์ อาลีอุสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

About Hero 0

นางมานิตย์ พิรักษา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 1

นางสาวเพ็ญนภาพร มงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 2

นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบดิจิทัลกฎหมาย

About Hero 3

นางสาวสกุณา คุณวโรตม์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย

About Hero 4

นายกานต์ เจิมพวงผล

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์

About Hero 5