คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารหน่วยงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางณีรนุช อาภาจรัส

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

About Hero 0

นางมานิตย์ พิรักษา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 1

นางมะลิลา ตันติยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 2

นางสาวพรรณวรท อุดมผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย

About Hero 3

นางสาวสกุณา คุณวโรตม์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย

About Hero 4

นายสุพจน์ อาลีอุสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์

About Hero 5