คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

      กองกฎหมายมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
     

1. จัดทำร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

2. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

3. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ให้คำปรึกษา ความเห็น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย และสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ เปรียบเทียบคดี คดีปกครอง และคดีอาญา ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

6. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมอนามัย

7. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ด้านกฎหมายและมาตรการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย