คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

      กองกฎหมายมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
      1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ด้านกฎหมายและ มาตรการทางกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      2. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย แนวทาง มาตรการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      3. พัฒนาระบบและกลการสนับสนุน กำกับ ติดตาม การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชน เกี่ยวกับการใช้กฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      4. ดำเนินการเกี่ยวกับวินิจฉัยอุทธรณ์ ชี้มูลความผิด เปรียบเทียบคดี คดีปกครอง คดีอาญา ภายใต้กฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมาย
      5. ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา วินัยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม รวมทั้ง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
      6. ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      8. เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      9. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย