คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างของหน่วยงาน

 • กองกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย ด้านกฎหมาย
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย ด้านบริหารจัดการ
 • กลุ่มอำนวยการ (อก.)
 • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
 • กลุ่มพัฒนากฎหมาย (พก.)
 • กลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย (สส.)
 • กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ (คส.)
 • กลุ่มกฎหมายและวินัย (กว.)