คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างของหน่วยงาน

  • กองกฎหมาย
  • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
    • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย
  • กลุ่มอำนวยการ (อก.)
  • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
  • กลุ่มพัฒนากฎหมาย (พก.)
  • กลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย (สส.)
  • กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ (คส.)