คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อเครื่องสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซ์้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2566

จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างพิมพ์คู่มือสำหรับเลขานุการฯลฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อเครื่องโทรสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญวัสดุสำนักงาน (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างประเมินผลและจัดทำร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพรบ.ส.ธ. 2535 พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย