คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนากฎหมาย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวพรรณวรท อุดมผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย

About Hero 0

นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นายเจษฎา ผาผง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นายวิทยา โสแพทย์

นิติกร

About Hero 3

นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก

นิติกร

About Hero 4

นางสาวฉายจิต ทองแหยม

นิติกร

About Hero 5

นางสาวจิรัชญา สายสะโร

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 6