คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนากฎหมาย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นายสุพจน์ อาลีอุสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย

About Hero 0

นายเจษฎา ผาผง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวภัทยา พิมพาสีดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวณัฏฐวรรณ สิริโสภณวรกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นายวิทยา โสแพทย์

นิติกร

About Hero 4

นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก

นิติกร

About Hero 5

นางสาวฉายจิต ทองแหยม

นิติกร

About Hero 6

นางสาวจิรัชญา สายสะโร

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 7