คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การจัดตั้งหน่วยงาน

    หลังจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2535 และตามมาตรากำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการสาธารณสุข"ขึ้นมา ต่อมาในปีพ.ศ.2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 กรมอนามัยได้จัดตั้งกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขโดยยังคงใช้ชื่อเดิมคือ "ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข" เป็นกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อกรมอนามัย แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1899/2545 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545) มีกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อมา กรมอนามัย ได้มีคำสั่งจัดตั้งให้ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข รับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 906/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

    ต่อมาในปี 2564 เพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับสถานการณ์และรองรับต่อการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินงานด้านกฎหมายของกรมอนามัย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของประชาชน จึงให้จัดตั้ง “กองกฎหมาย กรมอนามัย “ เป็นหน่วยงานภายในฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมอนามัย ตามคำสั่งที่ 483/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564