คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การจัดตั้งหน่วยงาน

      หลังจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2535 และตามมาตรา9 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการสาธารณสุข"ขึ้นมา ต่อมาในปีพ.ศ.2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 กรมอนามัยได้จัดตั้งกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขโดยยังคงใช้ชื่อเดิมคือ "ศูนย์บริหารกฎหมายสาธาณณสุข" เป็นหน่วยงานภายในที่มีการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบแล้ว และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการให้เป็นข้อบัญญัติทางกฎหมายและพัฒนากฎหมาย รูปแบบการบังคับใช้รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

2. ส่งเสริมและพัฒนากฎหมาย และพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข

3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของคณะกรรมการสาธารณสุขและร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย

5. ดำเนินการพิจาณาอุทธรณ์และเสนอข้อวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายการสาธารณสุขต่อรัฐมนตรี

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนากฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการให้เป็นข้อบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติการเลขานุการกิจของคณะกรรมการสาธารณสุข ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และติดตามกำกับการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาการอุทธรณ์ร้องทุกข์งานกฎหมายสาธารณสุขเพื่อเสนอข้อวินิจฉัยต่อรัฐมนตรี

5. จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายสาธารณสุข และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิหน้าที่แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายชุมชน

6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย