คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครอง พิมพ์ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก. 06 จ้างพิมพ์หนังสือ1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บก. 06 จ้างพิมพ์หนังสือ2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ จัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการ จัดการฟาร์มหมู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร และเข้ารุปเล่มคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างถ่ายเอกสาร และเข้ารุปเล่มคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย