คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกฎหมาย กรมอนามัย
กรมอนามัย
ภาพข่าวกิจกรรมกองกฎหมาย กรมอนามัย
กองกฎหมาย กรมอนามัย
29
พฤศจิกายน
2564
29.11.2564
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

26
พฤศจิกายน
2564
29.11.2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เพี่อรองรับการเปิดเมืองตามนโนบายประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เพี่อรองรับการเปิดเมืองตามนโนบายประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

11.08.2564
1. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

อินโฟกราฟิก

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลรถเร่จำหน่ายอาหาร

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลรถเร่จำหน่ายอาหาร

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการตลาด

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการตลาด