คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกฎหมาย กรมอนามัย
กรมอนามัย
ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุด
กองกฎหมาย กรมอนามัย
29
ธันวาคม
2564
29.12.2564
การประชุมจัดทำเครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมจัดทำเครื่องมือรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13
มกราคม
2565
13.01.2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

11.08.2564
1. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

อินโฟกราฟิก

04.01.2565
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกับการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19

เจ้าพนักงานสาธารณสุขกับการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19

04.01.2565
รู้หรือไม่ว่า? เหตุรำคาญจากการเลี้ยงสุนัข แม้ไม่ได้มีการวัดระดับเสียง แต่ก็อาจเป็นเหตุรำคาญได้

รู้หรือไม่ว่า? เหตุรำคาญจากการเลี้ยงสุนัข แม้ไม่ได้มีการวัดระดับเสียง แต่ก็อาจเป็นเหตุรำคาญได้

04.01.2565
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุชภาพ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุชภาพ พ.ศ. 2564

27.01.2564
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร

[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรือง การควบคุมดูแลสถานที่สะสมอาหาร