คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นางสาวเพ็ญนภาพร มงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวนาถยา ด้วงเคน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวจันทร์เพ็ญ พูลช่วย

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 3