คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นางมะลิลา ตันติยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวนาถยา ด้วงเคน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวอมิตรา หน่อยศ

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 3

นายไอลวิล ขันธสนธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 4