คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง) ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย (ครั้งที่ 1)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกองกฎหมาย ปี 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการยกระดับการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการยกระดับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตาม แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐกองกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงการยกระดับบริหารจัดการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 3pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกองกฎหมายปี 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการยกระดับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงการยกระดับบริหารจัดการกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกองกฎหมายปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. โครงการการบริหารกลไกการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 818 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงการบริหารจัดการกองกฎหมาย ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปี 2564 (ครั้งที่2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย