คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นายกานต์ เจิมพวงผล

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองและพิทักสิทธิ์

About Hero 0

นางมะลิลา ตันติยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวประภัสสร สว่างภพ

นิติกร

About Hero 2

นางสาวสิริมา นาทองชัย

นิติกร

About Hero 3

นางสาวศุภวรรณ จันทะ

นิติกร

About Hero 4

นางสาวเจนจิรา สุตตะระ

นิติกร

About Hero 5

นางสาวผกากานต์ เพ็ชรบุรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

About Hero 6