คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_กลุ่มงานในสังกัด
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template ตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA).docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.31 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.32 ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Templateตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี 2567

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระดับ1_รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 3.31 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.32 ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ2_มาตรการและแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย