คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 67

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แผนขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ (ITA) กองกฎหมาย ประจำปี 2567 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ (ITA) กองกฎหมาย ประจำปี 2567 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2567
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เผยแพร่แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) 9 เม.ย. 2567
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กองกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กองกฎหมาย (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กองกฎหมาย (หน้า 4 คณะที่ 6)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร จริยธรรม ฯ รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
One page คนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมัครเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต , นโยบาย No Gift Policy และการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุกคามทางเพศในการทำงาน
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ_กำหนดคุณธรรมป้าหมายจาก ”ปัญหาที่อยากแก้” และ ”ความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Info-Graphic-พฤติกรรมทางจริยธรรมฯ---Dos & Don’ts
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย-ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย-พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.90 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ-พ.ศ. 2562.
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองกฎหมาย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ รายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ เดือนพฤษภาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ เดือนพฤษภาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ รายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ เดือนเมษายน 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการยืมทรัพย์สินของราชการ เดือนเมษายน 2567
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียนแผนขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส กกม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมกองกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองกฎหมายนำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic-กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป-และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย