คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | [Menu] ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายใน 2567

ระบบควบคุมภายในปี 2566

ระบบควบคุมภายในปี 2565

ระบบควบคุมภายในปี 2564

ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน-กรมบัญชีกลาง ว540.pdf
ขนาดไฟล์ 9.15 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ และระเบียบพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
งานพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้คำแนะนำปรึกษาหารือด้านการบังคับใช้กฎหมาย ”คลินิกกฎหมาย”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) การยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) งานสารบรรณ (งานรับ - งานส่ง หนังสือ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมคณะกรรมการตามกฎหมาย (พก.).pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุมยอดบัญชีเงินทดรองราชการ (กลุ่มอำนวยการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อกกฎกระทรวง (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เสนอออกพระราชบัญญัติ (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ให้ความเห็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัย (กลุ่มส่งเสริมการใข้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตอบหารือข้อกฎหมายทางหนังสือ (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตอบข้อหารือด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านช่องทางออนไลน์ (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย