คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคกก.จัดวางระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน-กรมบัญชีกลาง ว540.pdf
ขนาดไฟล์ 9.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ และระเบียบพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุมยอดบัญชีเงินทดรองราชการ (กลุ่มอำนวยการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อกกฎกระทรวง (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เสนอออกพระราชบัญญัติ (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ให้ความเห็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (กลุ่มพัฒนากฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัย (กลุ่มส่งเสริมการใข้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตอบหารือข้อกฎหมายทางหนังสือ (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตอบข้อหารือด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านช่องทางออนไลน์ (กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย