คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานกฎหมายและวินัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ ประกาศ

กฎ ระเบียบ ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 129.2565 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมอบอำนาจ และคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 941.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงาน และที่ 942.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 2.2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 3.2565 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 4.2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 702.2560 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 17.67 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎหมายและวินัย

กฎหมายและวินัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วินัยและการรักษาวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 408 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน(กลุ่มกฎหมายและวินัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย