คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ยกเลิกกการจัดอบรมฯ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเล่มคู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) https://laws.anamai.moph.go.th/th/law-e-book/4664#wow-book/

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

(รวม)ไฟล์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 24MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายละเอียด หลักสูตรการอบรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [200267].pdf
ขนาดไฟล์ 126KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [200267].pdf
ขนาดไฟล์ 65KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย