คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองกฎหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมจริยธรรม กองกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก ”ปัญหาที่อยากแก้” และ ”ความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในองค์กรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ : (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูบคคลต้นแบบ 3 ด้าน ของกองกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) กิจกรรมคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ : (1) กองกฎหมายได้รับเกียรติบัตรที่แสดงว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) กองกฎหมายได้รับเกียรติบัตรที่แสดงว่าเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ระดับ ”หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
5.1การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์แห่งอื่นในสังกัด
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย