คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวอย่างรูปแบบคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.21

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.21
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรณีให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.22

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.22
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรณีให้ปรับปรุงแก้ไข กรณี ย้ายสินค้า เครื่องเรือน หรือสัมภาระออกจากอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 736 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.27

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.27
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วรรคหนึ่ง กรณีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1418 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.28

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.28
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
วรรคหนึ่ง กรณีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2499 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วรรคสาม กรณีห้ามใช้สถานที่ทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะมีการระงับเหตุรำคาญ กรณีที่เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1052 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วรรคสาม กรณีห้ามใช้สถานที่ทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะมีการระงับเหตุรำคาญ กรณีที่เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ (ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 919 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.45

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.45
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
กรณีให้แก้ไขปรับปรุง เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีให้แก้ไขปรับปรุง เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 45 ที่ให้แก้ไขหรือปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 2804 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีสภาพที่จะเกิด/สงสัยว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน โดยมาจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1012 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีสภาพที่จะเกิด/สงสัยว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน โดยมาจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่งที่ให้แก้ไขหรือปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 707 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.56

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.56
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
กรณีไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 1174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ (ขอต่ออายุใบอนุญาต)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 665 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.59

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.59
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรณีพักใช้ใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 672 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.60

รูปแบบคำสั่งอาศัยอำนาจตาม ม.60
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
กรณีให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเคยสั่งพักใช้ใบอนุญาต 2 ครั้ง และมีเหตุพักใช้ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 505 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต และเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือผลกระทบต่อสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย