คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สื่อการสอนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สื่อการสอนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข EHA : Environmental Health Accreditation (EHA 9000)
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 22.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย