คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เรื่องเสร็จที่ 13 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 13 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 11-2565 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมทรายหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 11-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 10/2565 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทโรงแรมกรณีที่มีสระว่ายน้ำ และสถานที่ออกกำลังกาย

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องสร็จที่ 10 - 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 9-2565 แนวทางการเปรียบเทียบคดีกรณีที่พบว่าระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบเกินกว่าเก้าสิบวัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 8-2565 การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในสถานที่ราชการ

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 8-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 7/2565 แนวทางการจัดการมูลฝอยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 7-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 5/2565 การกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปโดยการคัดแยกขยะชุมชนและนำไปทำเป็นปุ๋ยไม่เข้าข่ายประเภทกิจกรรมที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 5 -2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 4/2565 แนวทางการพิจารณาเหตุรำคาญจากการเลี้ยงสุนัข

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 4 - 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 3/2565 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี การเผาถ่าน ที่ดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้ ABC

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 3-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 2/2565 การออกคำสั่งทางปกครอง และการออกใบอนุญาต กรณีการจัดตั้งตลาดนัดของผู้ประกอบกิจการ 2 ราย บนที่ดินเดียวกัน

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 2-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรื่องเสร็จที่ 1/2565 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลการประกอบกิจการเกี่ยวกับการซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วย เครื่องจักร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่องเสร็จที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัยปี 2559 - 2564

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย (59-64)