คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนการออกใบอนุญาต

20. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรับแจ้ง

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร.doc
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย