คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Template สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C2 ระดับความสำเร็จการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C3 ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Timeline การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
กรอบแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (SAR Card).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
[One Page Summary] การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย