คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชมรมจริยธรรม กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2562.png
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.png
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563.png
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การแก้ปัญหาทุจริต

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กองกฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีพ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง.png
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส และผลการประเมิน IIT กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หน่วยงานคุณธรรม

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศกองกฎหมาย เรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยมิชอบ และแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการยืมใช้ทรัพย์สิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำลายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย