คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2780 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 327 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564.PDF
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560(ฉบับที่2) พ.ศ.2563.PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การทำลายหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับเอกสาร สื่อโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัด พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และการบริจาค ในกรณีจำเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพ ด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุม อบรม หรือสัมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดทำข้อมูล และช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างของฉลากฯ

แนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างของฉลากฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรา 15 แนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างที่ชัดเจนของฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 26 แนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ายของฉลากอาหารเสริมสำหรับทารกจากฉลากอาหารสำหรับทารกและฉลากอาหารอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย