คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

11.08.2564
31
0
แชร์
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคสจ. คกก.สธ.กรุงเทพฯ และคกก.เปรียบเทียบตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คระกรรมการสาธาณสุขกรุงเทพมหานคร และคระกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง