คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 146-2/2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
35
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 146-2/2567 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมีสาระสำคัญการประชุม ดังนี้
- รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ “กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2567”
- รับทราบผลการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งปีงบประมาณ 2566
- เห็นชอบการแก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เห็นชอบการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
- ให้คำแนะนำต่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการจำหน่ายหรือการแสดงดนตรีบนเรือ แพ ในแม่น้ำลำคลองและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- ให้คำแนะนำต่อแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำต่อแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการผ่าน platform online

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน