คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ครั้งที่ 1/2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.11.2566
40
0
แชร์
29
พฤศจิกายน
2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติแจ่มจรรยา กองกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย และผ่านระบบ VDO Conference โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567

พิจารณา (ร่าง) คำสั่งกองกฎหมายที่ .../2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

พิจารณา (ร่าง) กิจกรรมการพัฒนาคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานและการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการปรึกษาหารือทางโทรศัพท์ของกลุ่มผู้รับบริการ

หารือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2566

      โดยคลินิกกฎหมายถือเป็นกิจกรรมการบริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของกรมอนามัยที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รวมทั้งประชาชนและผู้ประกอบกิจการ  ซึ่งกองกฎหมายจะได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน