คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.09.2566
94
0
แชร์
27
กันยายน
2566

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2566 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มอบหมายให้นายสุพจน์ อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2566       ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติแจ่มจรรยา กองกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย และผ่านระบบ VDO Conference โดยมีวัตถุประสงค์พื่อสรุป          และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่า มีข้อหารือทางโทรศัพท์รวมจำนวน 1,013 เรื่อง ผู้หารือส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบล ร้อยละ 21.92 รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 21.72 และผู้ประกอบกิจการ ร้อยละ 13.52 ข้อหารือส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ร้อยละ 63.77 และผลการสุ่มประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบข้อหารือ จากจำนวน 65 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด ร้อยละ 81.54 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 11.67 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1)ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากการตอบข้อหารือ โดยพิจารณาสุ่มประเมินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจำนวนผู้ขอหารือ และประเมินให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 2)จัดการความรู้และทำสื่ออินโฟกราฟิก Q&A ประเด็นการตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ อย่างน้อยเดือนละ 3 เรื่อง      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน