คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ International Health Policy Program Foundation

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.06.2564
5
0
แชร์
11
มิถุนายน
2564

อบรมเชิงปฏิบัติการกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
International Health Policy Program Foundation
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 14.45 น. ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยโครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย หลักสูตรการถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 4 ครั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่ผ่านการสมัครและได้รับคัดเลือกจำนวน 28 คน
ตามวันเวลาต่อไปนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
- วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
- วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ในระหว่าง เวลา 8.30-16.30 น.
โดยมีโจทย์ / ประเด็นให้เลือก
- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ( Road traffic injures )
- การยุติวัณโรค ( End TB )
- การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( Teenage prenancy )
- กลุ่มมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ ( Air pollution )
- กลุ่มสุขภาวะเขตเมือง ( Urban health )
ในกลุ่มของจังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกประเด็น Teenage pregnancy
ได้กำหนดประเด็นโดยการแนะนำตัวผ่านประเด็นที่ได้นำเสนอไป และผลสรุป
การพัฒนาแนวทางการให้บริการที่เป็นมิตร คุณแม่วัยใส ( เชิงรับ เชิงรุก อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์ ) ในสถานบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนจัดทำเอกสารโครงการฉบับย่อ เพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป สมาชิกในการดำเนินการ
- ธีรกานต์ เสถียร โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
- สายใจ โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
- ปิยภา เมืองแมน มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
- รุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ปานทิพย์ พอดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทางผู้จัดได้แนะนำองค์กร วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ หลักของ SDGs
และ Next Step รวมทีมเพื่อการจัดทำเอกสารฉบับย่อ ตามกรอบแนวทาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน