คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.05.2564
29
0
แชร์
24
พ.ค.
2564

      ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์  วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน  20 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม

      วัตถุประสงค์การประชุม  1. ทำความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญ ขั้นตอน และขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

                                        2. จัดทำแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกรมอนามัย

                                        3. พิจารณารายชื่อกฎหมายและกฎที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

      มติที่สำคัญจากการประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตาม Timeline ที่แจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

      1. มอบศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประสานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

      2. มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพและสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการดังนี้

          2.1 ทบทวนรายชื่อกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยพิจารณาตามกรอบที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

          2.2 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ            

      โดยกำหนดส่งข้อมูลดังกล่าว มายังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย ครั้งที่ 2-2/2564 ในเดือน กรกฎาคม 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน