คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมปรึกษาหารือการกำหนดแนวทาง การใช้อำนาจตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2564
45
0
แชร์
19
พ.ค.
2564

      ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้มีการประชุมปรึกษาหารือการกำหนดแนวทางการใช้อำนาจตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 1๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยนางสาวอำพร บุศรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

      วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการใช้อำนาจ ตามมาตรา 10(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย เสนอต่อของคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

      มติที่สำคัญจากการประชุม ข้อเสนอแนวทางการใช้หน้าที่อำนาจ ตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข ได้แก่

      1. ขอให้สำนัก/กองวิชาการทบทวนประเด็นงานสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ และเสนอประเด็นดังกล่าว เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข รวมถึง เสนอแผนขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
      2. เห็นควรเสนอประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นนโยบายการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยมีมาตรการ เช่น การขับเคลื่อนผ่านกลไก คสจ./คสก. การจัดทำแผนการจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย
      3. เห็นควรเสนอการยกระดับสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นนโยบาย โดยมีมาตรการ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย การอบรมสร้างความรอบรู้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์
      4. ขอให้นำเสนอมติที่ประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประชุม เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาในภาพของสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยและคณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาให้คำแนะนำต่อการกำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการสาธารณสุข ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมประชุม 12.5.64.pdf
ขนาดไฟล์ 300KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน