คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการสงวนคุุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อกำหนดให้การประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.05.2564
27
0
แชร์
12
พ.ค.
2564

       ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้มีการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อกำหนดให้การประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 16 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมอุทยานฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โดยนายสุพจน์  อาลีอุสมาน หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสิทธิ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

       วัตถุประสงค์การประชุม  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

       มติที่สำคัญจากการประชุม  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานขอข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

1.1 ข้อมูลสถานการณ์การประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง รวมไปถึงการศึกษามาตรการในการควบคุมและการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
1.2 กระบวนการประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาเหตุรำคาญ

2. มอบกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในชุมชุนและสุขภาพของประชาชน

3. มอบศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขรับผิดชอบการกำหนดมาตรการและกลไกตามกฎหมายในการควบคุมกำกับการประกอบกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง

4. การขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายกรณีการประกอบกิจการบ้านนกแอ่นเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่น

       ทั้งนี้ มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปรับแผนการดำเนินงาน (Timeline) การเสนอกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับการออกอนุบัญญัติฯ ของกรมอุทยานฯ ตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน