คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ในสถานประกอบกิจการโรงแรม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2564
10
0
แชร์
28
เมษายน
2564

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้มีการประชุมปรึกษาหารือการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ในสถานประกอบกิจการโรงแรม เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 256๔ ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โดยนางสาว อำพร บุศรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

วัตถุประสงค์การประชุม
   เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) ในสถานประกอบกิจการโรงแรม

 

มติที่สำคัญจากการประชุม

  1. มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการโรงแรม โดยจัดทำเป็นคำแนะนำทางวิชาการหรือตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข หรือออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจ ตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ต่อไป

  2. มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาการกำหนดแนวทางการระบายอากาศสำหรับสถานประกอบกิจการ ในสถานการณ์โควิด 19 โดยจัดทำเป็นคำแนะนำทางวิชาการ หรือออกประกาศกรมอนามัยโดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

  3. มอบกอง/สำนักวิชาการ พิจารณากิจการอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพิ่มเติม ที่อาจต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมประชุม26-4-64.pdf
ขนาดไฟล์ 290KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน