คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 127-2/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.04.2564
26
0
แชร์
23
เมษายน
2564

     ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 127-2/๒๕6๔ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 256๔ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม จำนวน 18 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน โดยมีนายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

     

     วัตถุประสงค์การประชุม

     1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของ คสธ. ตามแผนพัฒนากฎหมาย ปีงบประมาณ 2564 และการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของ คสจ. ในกรณีที่ คสจ. ไม่ครบองค์ประกอบในการจัดประชุม และแนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ใน คสจ. รวมทั้งการใช้อำนาจของ คสธ. ตามมาตรา 11 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดำเนินการหรือแก้ไขคำสั่งนายกและรองนายก อบต. กมลา

     2. เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ร่างคำแนะนำของ คสธ. จำนวน 1 ฉบับ และพิจารณา Timeline เสนอกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

     มติที่ประชุม

     1. เห็นชอบการเสนอขอปรับแผนการเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำ คสธ. ทั้ง 7 ฉบับ และขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....  2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จ พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร พ.ศ. ....

     2. รับทราบ การใช้อำนาจของ คสธ. ตามมาตรา 11 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดำเนินการหรือแก้ไขคำสั่งนายกและรองนายก อบต. กมลา และมอบศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของการร้องขอให้มีการทบทวนการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ คสจ.

     3. เสนอให้ปรับ Timeline การเสนอกิจการบ้านนกแอ่นกินรังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยปรับระยะเวลาในขั้นตอนการศึกษาและขั้นตอนการเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการดำเนินการให้กระชับขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในการประกอบกิจการดังกล่าว ให้ทันต่อสถานการณ์

     4. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของ คสจ.

     5. มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ 1) หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. .... และ 2) หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. .... และนำเสนอต่อ คสธ. ในการประชุมครั้งต่อไป

     6.เห็นชอบร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. .... ขอให้ปรับแก้ไขร่างคำแนะนำฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ เร่งดำเนินการเสนอตามขั้นตอนต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน