คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 44 - 2/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.03.2564
30
0
แชร์
30
มีนาคม
2564

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 44 - 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย มีอนุกรรมการเข้าร่วม  การประชุม จำนวน 11 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โดยมีนายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ เป็นประธานการประชุม

วัตถุประสงค์การประชุม  เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์การควบคุมป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม ได้แก่ คำนิยาม “สถานประกอบกิจการ”และ “ของเสีย” ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม และเสนอให้เพิ่มเติมคำนิยาม “ส้วมน้ำ”

2. พิจารณารูปแบบการเขียนตามแบบของกฎหมาย และลักษณะการจัดหมวดหมู่ของหลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ใช้ ในการควบคุมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการฯ ในข้อ 5 โดยพิจารณาฐานอำนาจตาม ข้อ 22 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. พิจารณาลักษณะการเขียนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกรณีสุกรตาย และกรณีที่สุกรป่วยตายด้วยโรคกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและฐานอำนาจตามข้อ 22 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. ขอให้นำเสนอร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน