คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.03.2564
34
0
แชร์
18
มีนาคม
2564

      ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 256๔ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม ทน.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 คน ประกอบด้วยนักวิชาการ นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก ทน.นครราชสีมา ทม.ปากช่อง ทม.เมืองปัก ทม.บัวใหญ่ ทม.สีคิ้ว สสจ.นครราชสีมา ทสจ.นครราชสีมา สนง.อุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา ศอ.๙ นครราชสีมา และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ ม. เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้บรรยายและอภิปราย การประชุมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการประชุม

     เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอจากการประชุม

 ๑.  เพิ่มเติมปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ เช่น เตาเผาศพ การก่อสร้าง อู่พ่นสีรถยนต์ ร้านผลิตป้ายอิงค์เจ็ท ร้านหมูกระทะ

 ๒. เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงานระดับอำเภอ เช่น นายอำเภอ สนง.สาธารณสุขอำเภอ เนื่องจากในระดับอำเภอมีการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเพิ่มเติมหน่วยงาน สนง.โยธา ธิการและผังเมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุม

 ๓. การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ นอกเหนือจากการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหาดังกล่าว เช่น การใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ผลการประเมินความพึงพอใจ

     ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในการบรรยาย/การอภิปรายอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 60 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 และมีความรู้ความเข้าใจภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมและการนำความรู้ไปใช้      ในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน