คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปี2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1-2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปี2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 12-2564 อนุพัฒนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 11-2564 อนุขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 10-2564 อนุยกเว้นค่าธรรมเนียม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 9-2564 อนุกลั่นกรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 8-2564 อนุยกร่างกฎหมายและคำแนะนำ คสธ. มาตรา 54 วรรคสอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7-2564 อนุยกร่างกฎหมายตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 6-2564 อนุยกร่างคำแนะนำกิจการกลุ่ม 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 5-2564 อนุยกร่างคำแนะนำกิจการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 4-2564 อนุยกร่างกฎหมายกิจการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3-2564 อนุยกร่างมาตรา 18 วรรคสอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 2-2564 อนุยกร่างกฎหมายการจัดการมูลฝอย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1-2564 อนุยกร่างกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปี2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฏหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปี2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เกี่ยวกับความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข,pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปี2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 17/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 18/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรััฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย