คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.02.2564
8
0
แชร์
03
กุมภาพันธ์
2564
หัวข้อวิจัย
การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตาม กฎหมายสาธารณสุข
ชื่อผู้วิจัย
1. นางพรพรรณ ไม้สุพร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
2. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
3. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ชื่อที่ปรึกษา
1. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
2. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว
 
บทคัดย่อ
     วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข วิธีการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงบรรยาย ตามกรอบการประเมินของแบบจำลองซิป(CIPP Model) ด้วยการศึกษากลุ่มประชากร 4 กลุ่ม คือ ผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม และผู้เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวม 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระหว่างการอบรม และภายหลังการอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ตัวกลางเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึง เดือนกันยายน 2550 ผลการวิจัย 1. การประเมินบริบท วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเขียนไว้ชัดเจนค่อนข้างมากสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับความต้องการ โครงสร้างของหลักสูตรส่วนใหญ่มีความเหมาะสม เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีปริมาณเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ มีความน่าสนใจและทันสมัย 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น วิทยากรมีความเหมาะสม ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต้องเคยผ่านการอบรมด้านกฎหมายสาธารณสุขขั้นพื้นฐานมาก่อน 3. การประเมินกระบวนการ การฝึกปฏิบัติและการใช้รูปแบบฐานความรู้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ 4. การประเมินผลผลิต ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นก่อนการอบรมค่อนข้างมาก และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน