คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงานประจำปี2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

รายงานการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564

รายงานการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 20.72 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 18.61 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 20.75 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8.12 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8.31 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 12.64 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2564 - เดือนมกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 1.26 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.26 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 11.85 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 1.28 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.28 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 1.34 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.34 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.35 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 1.35 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.35 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 11.52 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 3.11 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.11 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 456.74 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 2.1.1 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.1 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตชว. 2.1.2 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.2 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.2 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 1-5(รอบ5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.2 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.2 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.1.2 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานคัดเลือกการบริหารความเสี่ยงโครงการ และแบบฟอร์ม 1-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 2.2 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5.47 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 5.50 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8.55 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 2.3 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.3 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 2.4 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 8.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.96 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.4 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 10.69 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตชว. 2.5 - กรกฎาคม 2564 และสรุปผล 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผล 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.5 - มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย