คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | PMQA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

GREEN & CLEAN Hospital

หมวดที่ 6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (sop) (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (09/07/2562)

หมวดที่ 5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (09:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนพัฒนาบุคลากรศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (09/07/2562)

หมวดที่ 5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนพัฒนาบุคลากรศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (09:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 9.32 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

GREEN & CLEAN Hospital

หมวดที่ 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศูนย์อนามัย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง 2 (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง 3 (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฐานข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง 1 (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ทำเนียบฐานข้อมูล Customer และ Stakeholder (ตัวชี้วัด C1) (26:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบฐานข้อมูลของลูกค้า (ตัวชี้วัด 1.5) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (ตัวชี้วัด 1.3) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบฐานข้อมูล Customer และ Stakeholder (ตัวชี้วัด C3) (31:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ความต้องการและความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder (ตัวชี้วัด C1) (26:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (ตัวชี้วัด 1.5) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (ตัวชี้วัด 1.3) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความต้องการและความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder (ตัวชี้วัด C3) (31:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

GREEN & CLEAN Hospital

หมวดที่ 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติ ฯ (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปี 2561 (22:02:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Best Practice

หมวดที่ 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Best Practice การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด C1) (26:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Best Practice (ตัวชี้วัด 1.5) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Best Practice การดำเนินงานผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ตัวชี้วัด 1.3) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Best Practice (ตัวชี้วัด C3) (31:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1864 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทวิเคราะห์ Gap

หมวดที่ 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
บทวิเคราะห์ Gap (ตัวชี้วัด C3) (31:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ Gap (ตัวชี้วัด C1) (30:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 513 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ Gap (ตัวชี้วัด 1.5 ) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ Gap และผลกระทบ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (ตัวชี้วัด 1.3) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสถานการณ์

หมวดที่ 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด C1) (26:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ที่ผ่านมา (ตัวชี้วัด 1.5 ) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับมาตรฐาน (ตัวชี้วัด 1.3) (24:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน ทบทวนรอบ 5 เดือนแรก (ตัวชี้วัด C3) (31:07:2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย