คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกฎหมาย กรมอนามัย
กรมอนามัย
วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

15.03.2565
01 - สื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

01 - สื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ฎกระทรวง

ระกาศกระทรวงสาธารณสุข

ระกาศกรมอนามัย

อินโฟกราฟิก

30.06.2566
คำถาม-ตอบ:แนวทางการมอบอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้บุคคลอื่นปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถมอบอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้บุคคลอื่นปฏิบัติราชการแทน ได้หรือไม่?