ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วย Infographic และการผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  24 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณ์ใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  2 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
  10 เม.ย. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณและต่อต้านการทุจริต
  20 มี.ค. 2563
บุคลากรที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน
  18 มี.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓
  18 มี.ค. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563
  16 มี.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓
  12 มี.ค. 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายในการกากับของกรมอนามัย
  11 มี.ค. 2563
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมอนามัย
  3 ก.พ. 2563
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย
  3 ก.พ. 2563
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  3 ก.พ. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกาย พ.ศ. 2562
  7 ม.ค. 2563
[Infographic] แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  14 พ.ย. 2562
คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มการแจ้งเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ. 2562
  21 ต.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  17 ต.ค. 2562
หนังสือ/คู่มือ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  15 ส.ค. 2562

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข