ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (19/09/2561)
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 (19/09/2561)
  ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (28/08/2561)
  ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (28/08/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 23/2561 - เรื่องเสร็จที่ 35/2561 (23/08/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 19/2561 - เรื่องเสร็จที่ 22/2561 (14/08/2561)
  สรุปผลความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (20/07/2561)
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (04/07/2561)
  [One Page Summary] สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 5/2561 (19/06/2561)
  [One Page Summary] การประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 4 (28/05/2561)
  รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2 (23/05/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 15/2561 - เรื่องเสร็จที่ 18/2561 (23/05/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 13/2561 และ 14/2561 (01/05/2561)
  พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (27/04/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายกรมอนามัย (20/04/2561)

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข