ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (11/12/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปีและการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 (26/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าของศูนย์อนามัยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (20/11/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการเลี้ยงไก่/การออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยนิคมอุตสาหกรรม/การขอใบอนุญาตฯ กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง/การขอใบอนุญาตฯ กรณีการขนส่งถ่านหิน/การพิจารณา... (20/11/2561)
  [One Page Summary] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและมุมมองต่อการดำเนินงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข