ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  ตัวอย่าง แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (20/07/2554)
  ใบอนุญาตประกอบกิจการ (upload 24 ก.พ. 49) (20/07/2554)
  แบบคำขอรับใบอนุญาต (20/07/2554)
  แบบขอต่ออายุใบอนุญาต (20/07/2554)
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (20/07/2554)
  แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างแบบตรวจแนะนำ 3 ตอน (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข (กรณีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้หยุดกิจการ (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีก่อเหตุรำคาญ (20/07/2554)
  แบบตัวอย่างการออกคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต (20/07/2554)
  แบบรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1) (20/07/2554)
  แบบหนังสือเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาเปรียบเทียบปรับ (ปท.2) (20/07/2554)
  บันทึกคำให้การผู้กระทำความผิด (ปท.3) (20/07/2554)
  แบบแจ้งเรื่องให้เปรียบเทียบคดี (ปท.4) (20/07/2554)
  แบบเปรียบเทียบคดีค่าปรับ (ปท.5) (20/07/2554)
  หนังสือร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (ปท.6) (20/07/2554)
  แบบประวัติผู้กระทำความผิด (ปท.7) (20/07/2554)
  แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.1) (20/07/2554)
  แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สส.1) (20/07/2554)
  แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สส.2) (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง) แบบที่ 2 (20/07/2554)
อ่านทั้งหมด
ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิจารณาอุทธรณ์
  แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง (20/07/2554)
  แบบฟอร์มหนังสือแจ้งให้ทำคำชี้แจงแก้คำอุทธรณ์คำสั่ง (20/07/2554)
  แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการได้รับคำอุทธรณ์คำสั่ง (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 1 (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 2 (กรณีข้อพิพาทมีรายละเอียดมาก) (20/07/2554)
  เอกสารที่ทำเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (20/07/2554)
  เอกสารที่ทำเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งผู้อุทธรณ์) แบบที่ 1 (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งผู้อุทธรณ์) แบบที่ 2 (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง) แบบที่ 1 (20/07/2554)
  แบบฟอร์มเอกสารสำนวนคำสั่งอุทธรณ์ (ฉบับแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง) แบบที่ 2 (20/07/2554)
อ่านทั้งหมด
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนกิจสถาน พ.ศ. 2528
  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน (20/07/2554)
  คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.1) (20/07/2554)
  ใบขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2) (สำหรับบุคคลธรรมดา) (20/07/2554)
  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2/1) (สำหรับนิติบุคคล) (20/07/2554)
  คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบสฌ.3) (20/07/2554)
  ใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.4) (20/07/2554)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.5) (20/07/2554)
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.6) (20/07/2554)
อ่านทั้งหมด
ตัวอย่างการร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  การอ้างอิงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในกรณีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (20/07/2554)
อ่านทั้งหมด
ตัวอย่างการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเทศบัญญัติ (ปรับปรุงใหม่ 31 พ.ค. 2553)
อ่านทั้งหมด
ตัวอย่างการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) (ปรับปรุงใหม่ 31 พ.ค. 2553)
อ่านทั้งหมด
 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits