ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
พูดคุย สนทนา ภาษากฎหมายสาธารณสุข      Webboard กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข 109 211
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ปรึกษาปัญหากฎหมายสาธารณสุข      ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข 159 1980
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 47 3670
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 4 สุขลักษณะอาคาร 2 210
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 182 14695
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 5 เหตุรำคาญ 32 18768
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 14 1009
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 27 1307
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 9 การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5 381
 
:: บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย ::
  เรื่องเสร็จที่ 27/2563 การขุดมูลฝอยจากบ่อฝังกลบมูลฝอยเดิมมาคัดแยกเป็นเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel:RDF) ประเภทที่ 1 และขนไปจำหน่าย ไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตเก็บขน และกำจัดมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (05/06/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 26/2563 แนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (05/06/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 25/2563 แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง (05/06/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 24/2563 แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ (20/04/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 23/2563 แนวทางการขอขยายกิจการของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (20/04/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 22/2563 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีที่ยังมิได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (20/04/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 21/2563 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาต “สถานที่สะสมอาหาร” และ “โกดังสินค้า” (20/04/2563)
  20/2563 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (10/03/2563)
  19/2563 หารือกรณีการตีความยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่สะสมอาหาร (10/03/2563)
  18/2563 การประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (10/03/2563)
  17/2563 การพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในข้อบัญญัติท้องถิ่น (10/03/2563)
  16/2563 แนวทางการปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการกำจัดมูลฝอยตามความในมาตรา 18 วรรคสาม (10/03/2563)
  15/2563 การขอรับใบอนุญาตในระหว่างถูกดำเนินคดี (10/03/2563)
  14/2563 แนวทางการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือแก้ไขเพิ่มเติม (10/03/2563)
  13/2563 แนวทางการพิจารณาขอบเขตความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่9 (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะหรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (10/03/2563)
  12/2563 แนวทางปฏิบัติสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบแก่สถานบริการการสาธารณสุขดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง (15/01/2563)
  11/2563 การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังไอน้ำ และการเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องกลต่างๆโดยไม่มีการซ่อมบำรุง ไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (15/01/2563)
  10/2563 แนวทางการควบคุมดูแลการประกอบกิจการสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ (15/01/2563)
  9/2563 แนวทางการนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 (15/01/2563)
  8/2563 แนวทางการพิจารณาอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (15/01/2563)
:: รวมข้อหารือที่กรมอนามัยได้หารือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ::
  แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (08/11/2562)
  แนวทางการปฏิบัติในกรณีการมอบอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 116-2/25 (08/11/2562)
  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (09/07/2562)
  การตีความ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคณะกรรมการกฤษฎีกา (17/07/2555)
  อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องมีหมายหรือคำสั่งศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (16/07/2555)
  การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (28/04/2551) (25/01/2555)
  หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ (25/01/2555)
  เรื่อง หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดระวางโทษในข้อกำหนดของท้องถิ่น (25/01/2555)
  เรื่อง หารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (25/01/2555)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข