ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  [One Page Summary] การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและมุมมองต่อการดำเนินงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  [One Page Summary] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (13/11/2561)
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (08/11/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา (ร่าง) กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (06/11/2561)
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (19/09/2561)
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 (19/09/2561)
  ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (28/08/2561)
  ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (28/08/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 23/2561 - เรื่องเสร็จที่ 35/2561 (23/08/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 19/2561 - เรื่องเสร็จที่ 22/2561 (14/08/2561)
  สรุปผลความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (20/07/2561)
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (04/07/2561)
  [One Page Summary] สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 5/2561 (19/06/2561)

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ
   
 หมวดของกระทู้
พูดคุย สนทนา ภาษากฎหมายสาธารณสุข
Webboard กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ปรึกษาปัญหากฎหมายสาธารณสุข
ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 4 สุขลักษณะอาคาร
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 5 เหตุรำคาญ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 9 การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข