ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ::
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณ์ใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (02/06/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ 2563 (10/04/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563 (16/03/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกาย พ.ศ. 2562 (07/01/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (17/10/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 (28/02/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 (29/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ. 2561 (29/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (29/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว กรณีเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 (07/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกํากับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 (07/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในนํ้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561 (07/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายนํ้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 (07/01/2562)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 (27/12/2561)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 (27/12/2561)
:: Notification of the Ministry of Health (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภาคภาษาอังกฤษ) ::
  Notification of the Ministry of Public Health Specifications and Conditions for Protection of Underground Water from Contamination by Leachate and Reporting of Underground Water Assessment B.E.2560 (A.D.2017) (03/08/2561)
  Notification of the Ministry of Public Health Selection Criteria for Sanitary Landfill Locations B.E.2560 (A.D.2017) (03/08/2561)
  Notification of the Ministry of Public Health Prescribing of Qualifications of General Waste Monitoring Officers B.E.2560 (A.D.2017) (03/08/2561)
  Notification of the Ministry of Public Health Prescribing of General Waste Hauling Control Measures to Prevent Illegal Waste Disposal B.E.2560 (A.D.2017) (03/08/2561)
  Notification of the Ministry of Public Health Appointment of Public Health Officers in Pursuance of the Public Health Act B.E.2535 (A.D.1992) (03/08/2561)
  Notification of the Ministry of Pubic Health Health Hazardous Buinesses B.E.2558 (2015) (22/11/2560)
  Notification of the Ministry of Pubic Health Prescribing Criteria and conditions on Infectious Waste Hauling and Disposal Services in Tambon Municipality and Tambon Administrative Organization B.E.2558 (2015) (22/11/2560)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข